โรงเรียนพร้านีลวัชระ
โรงเรียนวัดบางนางเกรง
โรงเรียนวัดบางด้วน
โรงเรียนวัดสุขกร
โรงเรียนวัดบางโปรง
โรงเรียนคลองมหาวงก์
โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม