โรงเรียนวัดสวนส้ม
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา
โรงเรียนวัดแหลม
โรงเรียนวัดบางหัวเสือ
โรงเรียนวัดบางฝ้าย
โรงเรียนวัดมหาวงษ์
โรงเรียนสำโรงเหนือ
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส