การประเมินครูผู้ช่วย
1.
นางสาวทยิดา เลาเฟย
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
2.
นางสาวยุวดี นุตกลาง
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
3.
นางสาวณีรนุช กุมผัน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
4.
นายไอสูรย์ ปราบอริพ่าย
ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8
5.
นางสาวพิกุล ว่องไว
ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8
6.
นายภูวดล ขันคำมาละ
ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8
7.
นางสาวอัญชลี พงษ์ศิลา
ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8
8.
นางวรัทยา บับพาน
ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8
9.
นางสาวมลฤดี วงค์รอบ
ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8
10.
นางสาวอุ่นเรือน นาเมืองรักษ์
ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8
11.
นางสาวนภา ไตรภูมิ
ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8
12.
นายชาคริต สิมลิ้ม
ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8
13.
นายวรวุฒิ กฐินเทศ
ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8
14
นางสาวณฐมน แสงนาค
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8
15
นางสาวหนึ่งฤทัย ธีระอรรถ
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8
16
น.ส.ฑัญญาชนก จรัสกุณโฮง
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8
17
นางสาวปวิตรา เกษมสุข
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8
18
นางสาวศศิธร แสงศรีเรือง
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8