รวมคำสั่ง 2560
   
   
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนดีประจำตำบล
- แต่งตั้งเวรคุณครูพูดหน้าเสาธง เดือนกันยายน 2560
- แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือน กันยายน 2560
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระลึกพระคุณแม่ ตอบแทนคุณแผ่นดิน
- แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือน สิงหาคม 2560
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานแลสิ่งแวดล้อมโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน
- แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
- แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในของโรงเรียน
คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ฉบับแก้ไขใหม่สุด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560
SAR mahaphab 2559
ร่างแบบบันทึกการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน (แก้ไขตามประกาศกระทรวง) ปี 2559
ประชุมกำหนดเป้าหมาย และแนวทางการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์คณิศาสตร์
คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2560
แจ้งผลการตัดสินโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ระดับภาค ปี 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจ 2560
  คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
  คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำเดือน เมษายน 2560
  การจัดสรรบุคลากร กิจกรรมงานวิชาการและกีฬาสัมพันธ์ กลุ่มศรีพุทธ
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิชาการศรีพุทธ ครั้งที่ ๒
  ระเบียบวาระการประชุมครูและอัตราจ้างครั้งที่ 2/2560 วันที่ 16 มี.ค. 2560 ณ ห้องอัมพรพิมาน(อาคารสีเขียว)
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
  คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร่วมใจภักดิ์ น้อมสดุดีใต้ร่มพระบารมี ๔๐ ปี ม.ก.จ.
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ รับสมัคร รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ รับสมัคร รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ 2560