1. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผน ดำเนินการตามแผน ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิ่งแวดล้อม ศิลปะ
วัฒนธรรมในทุกกลุ่มสาระ
3. ให้บุคลากรของโรงเรียน ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาอาชีพ
การรักษาสุขภาพอนามัย
4. ใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่ง
ตนเอง (Self Access) ห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องปฏิบัติการทางภาษา การเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม
5. ส่งเสริม กิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน
6. เน้นการดูแลที่ใกล้ชิดให้ปลอดจากอบายมุข สิ่งเสพติด และภยันตรายทั้งปวง
7. ส่งเสริมให้นักเรียนมีมารยาทที่ดีใช้วาจาไพเราะมีความรักในศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาติและมีค่านิยม
อันพึงประสงค์
8. ใช้จิตวิทยา และความเป็นเหตุเป็นผลในการลงโทษนักเรียน หลีกเลี่ยงวิธีรุนแรงอันเป็น
ต้นเหตุนำไปสู่พฤติ กรรมก้าวร้าวของนักเรียน


1. นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมอันพึงประสงค์อย่างหลากหลาย
2. นักเรียนทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง
3. นักเรียนมีความรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อติดต่อสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการประกอบอาชีพ
เหมาะสมกับวัยของตน
4. นักเรียนมีค่านิยมใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ