คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

 
นายประพนธ์ ฟักพันธุ์ไผ่
นายวรเมศร์ วรชาติรัฐศักดิ์
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

 

พลตรี ดร.ถิรเดช ทรัพย์เขื่อนขันธ์
ที่ปรึกษา

 

นายกิตติ ยงค์สงวนชัย
ประธานกรรมการสถานศึกษา
นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายศุภัช พูลเจริญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายโชคปชา เชาว์สังเกต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายไพศาล วีรชาติวัฒนา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสุรางค์ เอกพัฒนสิริ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสิทธิพงษ์ พิญญะพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางเกษร ศิริ
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

นางเพ็ญนี เหมะ
กรรมการผู้แทนครู

 

 

นางสาวธัชกร ธนปัญจวัชร
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

 

 

นางดารณี บุญซ้อน
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายมนตรี งามชัด
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

พระสมพงษ์ จิตมโน
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

นายสัญญา สังข์แก้ว
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร
กรรมการและเลขานุการ