ผู้บริหารโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
   
นางสาวฑิติวรรณ หงษ์ทอง 
นางสาวพิมจันทร์ พิมศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
นางประนอม รัตนะรัต
นายสันต์ คาวีรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายอาคารสถานที่
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
นางมุทิตา ฟักน่วม
ว่าที่ร้อยตรีวุฒิไกร มูลคาย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
   
นางสาวศรัณย์ญุตา กุศลส่ง
นางสาวณัฏฐณิชา โยธาภักดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบุคลากร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบุคลากร
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา

นางชญาณ์นันท์ วิพัชรพรสกุล
นางเพ็ญนี เหมะ 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายการเงิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป
   
HOME