ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
 
 
 

นายจอม    วัชรศักดิ์เวช

ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
   ดำรงตำแหน่งเมื่อ   15 มีนาคม พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2528

 

 

 

 

 

นายประยูร  เผื่อนด้วง

ตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ   พ.ศ. 2528 -  30 กันยายน พ.ศ. 2530

                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 
 
นายเสวียน  มะลิ
 
 
 ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดับ 7 วันที่ 1 ตุลาคม 2530
 
 
   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียน  ระดับ 7 วันที่ 20 เมษายน 2531
 
 
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8 วันที่ 23 มีนาคม 2553 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2542
 
     
 
 
 

นายโสภณ  โพธิ์ทอง

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ   1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 - 12  ตุลาคม พ.ศ.  2549

 
 
 

นายอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ   12  ตุลาคม  2549 ถึงปัจจุบัน