นางอัญชลี คณานับ
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

   
 
 
นางศิริพร เจติยวรรณ
 
นายมนตรี จันทร์แสงสุก
 

นางสาวนันทวดี ขำมี

 
 
นางสาวศรัณย์ญุตา กุศลส่ง
 
 
นางสาวยุวดี นุตกลาง
 
 
นายธาราพันธ์ สุขสำราญ
 
 
นายวุฒิชัย ใจเหิน