นางสาวภัทรานิษฐ์ ฉิ่งทองธนะสิทธิ์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

   
 
 
นางมุทิตา ฟักน่วม
 
นางสาวทยิดา เลาเฟย
 

นางสาวอารยา สอนวงษ์

 
 
นางสาวปรัชชาวดี โหมเพ็ง
 
นางสาวชลธิชา ธีรปัญญาธรรม
 
นายประพันธ์ ขันสุวรรณ
นางสาวพัชรมน สุขศิริ