นางประนอม รัตนะรัต
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

   
 
 
นางฑิติวรรณ หงษ์ทอง
 
นางสาวมลฤดี วงค์รอบ
 
นางสาวนภา ไตรภูมิ
 
 
.