นางสวง ตั้งประยูรเลิศ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

   
 
 

 

 
นางสาวอัญชลี พงษ์ศิลา