นางสาวอรอนงค์ รัตนะ
 
นางกฤษณา คำภาอินทร์
 
นางสาวไพลิน บุตรลพ
 
 
นางสาวลักษณ์นารา พระภักดี
 
นางสาวอุษา เขียวงาม
 
นายรณรงค์ หมัดมุด