นายไอสูรย์ ปราบอริพ่าย
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

   
 
 
ว่าที่ ร.ต.วุฒิไกร มูลคาย
 
นางสาววลัยพร มุสิกมาศ
 
นายสันต์ คาวีรัตน์

 

 
นางสาวปฐมาภรณ์ สิบนิสัย
 
นางสุรัตนา แสงศิลา
 

นางสาวณฐมน แสงนาค