นายศราวุธ บุญส่ง
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

   
 
 
นางเพ็ญนี เหมะ
 
นายเอกนรินทร์ เผือกผ่อง
 

นายจามร จิตรบุญมา

 
 
นางสาวณัฏฐณิชา โยธาภักดี
 
 
นางสาวสินี สุวรรณเมศ
นางสาวอุ่นเรือน นาเมืองรักษ์
นางสาวสุจิตราภรณ์ ถินรัตน์