นายวรวุฒิ กฐินเทศ
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   
 
 
นางสาวมัตติกา บุญมี
 
นายภูวดล ขันคำมาละ
 

นางสาวศุภลักษณ์ ปาผักโข

 
 
นางสาวพิมจันทร์ พิมศรี
     
นางสาวณีรนุช กุมผัน
 
 
นางสาวหนึ่งฤทัย ธีระอรรถ
 
 
นางสาวปวิตรา เกษมสุข