คู่มือสำหรับประชาชน
  1. การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
  2. การขอย้ำยเข้ำเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
  3. การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
  4. การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)ในสังกัด สพฐ.
  5. การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
  6. การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
  7. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
  8. การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
 
HOME