การควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.

แนวทางการจัดทารายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยและระดับหน่วยรับตรวจ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop