โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 1999 หมู่ที่ 3ตำบล
สำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นตามโครงการพัฒนาชนบทหน้าแล้ง
โดยนายแจ่ม- นางสังวาลย์ มหาภาพ  และนายเลียบ – นางบุญนาค กระจาดทอง และนายพเยาว์ พุ่มโพธิ์
กำนันตำบลสำโรงเหนือ ได้ทำเรื่องขอตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ได้ชื่อว่า
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-7  ปี พ.ศ. 2534
เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี พ.ศ. 2552 เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียน 6 หลัง อาคารประกอบ 2 หลัง รวมจำนวนห้องเรียน 41 ห้องเรียน
มีจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนทั้งหมด 1,870 คน
ระดับประถมศึกษา 1,083 คน จำนวน 24 ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษา 787 คน จำนวน 17 ห้องเรียน
จำนวนครู 58 คน ครูอัตราจ้าง 12 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 คน นักการภารโรง 3 คน